آموزش حسابداری از پایه- تنخواه گردان حسابداری

2,487
تنخواه گردان به عنوان یک عضو از حسابداری، زیر نظر حسابدار اداره می شود و تعامل تنخواه گردان با حسابدار از ضروریات واحد حسابداری است. در سلسله بحث های آموزش حسابداری از پایه به آن پرداخته می شود.
pixel