من در سن 41سالگی با آموزش حسابداری کاربردی ،حسابدار شدم

469
حتما حتما ببینید!!! من 41سال سن دارم و توانستم با شرکت در دوره آموزش حسابداری ویژه بازار کار ،قبل از اتمام دوره و در یک شرکت معتبر مشغول بکار شوم. اول باور نمیکردم که به این سرعت بتوانم در این حرفه تخصص پیدا کنم و همه اینها بخاطر این بود که.....
pixel