کارگاه مهارت های ارتباطی برای کتابداران 2

520

کارگاه مهارت های ارتباطی برای کتابداران از سلسله کارگاه های انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران- شاخه فارس است