در اروپام و در کردستان زمینی دارم آیا باید زکاتش رو پرداخت کنم یا خیر؟

58
pixel