پانل مبحث دهم مقررات ملی ساختمان (کنفرانس سازه و فولاد)

748

ارائه پرفسور مجتبی ازهری در پانل تخصصی مبحث دهم مقررات ملی ساختمان در نهمین کنفرانس ملی سازه و فولاد اساتید حاضر در این پانل عبارتند از: سیدرسول میرقادری، علی اکبر آقاکوچک ، علی مزروعی، اباذر اصغری، علیرضا رضائیان و ...