لامبورگینی/ اونتادور اِس- چهار شاهکار تکامل رانندگی

759

چهار چرخ فعال- چهار تعلیق فعال با میله فشار- سیستم چهار چرخ فرمان- چهار حالت رانندگی