شهر زباله صفر در ژاپن - مردمی که زباله های خود را در 34 گروه مختلف تفکیک می کنند

251
شهری کوچک در ژاپن ولی با پروژه ای بسیار بزرگ و در ظاهر دست نیافتنی. مردم این شهر بیشترین اهمیت را به طبیعت و محیط زندگی خود می دهند و با تفکیک زباله به طور اصولی، زباله تولید شده در این شهر را به صفر رسانده اند
pixel