جشنواره خیرین مدرسه ساز

285
-مجامع خیرین مدرسه ساز -رویکرد عدالت آموزشی در ساخت مدارس -مدل فراگیر مشارکت در نظام آموزش و پرورش -کارگروه کمک و تسهیل به امر مدرسه سازی
pixel