بیمارستان آبزیان

152

تا سال 2050، میزان پلاستیک در اقیانوس های جهان از ماهی ها بیشتر خواهد شد.