کتاب نظریه ی سیستم های پیچیده

1,149

نظریه سیستم های پیچیده،یکی از جدیدترین و کارسازترین رویکردهای نظری دانش امروز است که دستیابی به رویکردی میان رشته ای را ممکن ساخته است.این رویکرد نظری با وجود اهمیت و تأثیر چشم گیرش در دانش تجربی و علوم انسانی اواخر قرن بیستم،هنوز به شکلی بایسته و جامع در اختیار مخاطب ایرانی قرار نگرفته است. نسخه الکترونیکی: http://soshians.ir/faنسخه کاغذی:روابط عمومی خورشید 09372320765

۲ سال پیش
آموزشی
#