تدریس ترکیبی دین و زندگی کنکور با دکتر سرکشیک زاده

255

دگکتر سید هادی سرکشیک زاده مدرس برتر دین و زندگی کنکور ایران و مولف انمتشارات تخته سیاه باحضور در برنامه زنده گزینه ۴ شبکه ۴ سیما به تدریس فوق حرفه ای خود پرداخت و اصول و مبانی مطالعه ترکیبی را تشریح کرد