دیالوگ درخشان: «عصبانی نیستم»

4,121

«عصبانی نیستم» فیلمی که پس از تولید، قریب پنج سال طول کشید تا اکران شود (آن هم ۲۱ دقیقه کوتاه تر از نسخه اصلی). این مدت وقفه و آن مقدار سانسور، برای فیلمی که متاثر از کشمکش های سیاسی روز ساخته شده، کمرشکن بود. در بخش حاضر وحید تارانتینو (وحید قاضی زاهدی) به خوبی از عهده اجرای مونولوگ دشوار خود بر می آید. به گمان من در آینده از رضا کولغانی (سازنده موسیقی متن فیلم نیز خود او بود) بیشتر خواهیم شنید