کارتون آموزش زبان آلمانی Mouk

1,970

موک و شاواپا با دوچرخه به همه جای دنیا سفر می کنند. آنها اتفاقاتی که برایشان می افتد را از طریق اینترنت برای دوستان خود تعریف می کنند. پوپو،بائوبائو و بقیۀ دوستانِ موک، به این دو نفر در یافتن چیزهای جذاب و نایاب کمک می کنند تا سفر آنها پُربارتر شود.