گفتار 23 ”ژرفنایی عالم کلمات و قدرت درک کلمات“

181
ژرفنایی عالم کلمات و قدرت درک کلمات زندگی آدمی در ترازوی نقد است. آدمی را با اندیشه و عمل می شناسند.
pixel