بازاریابی به وسیه هکر رشد- رایان هالیدی

259
www.rasabook.com بازاریابی به وسلیه هکر رشد- رایان هالیدی اصول جدید روابط عمومی، بازاریابی و تبلیغات بازاریابی هکر رشد، چیزی است که در تار و پودِ محصول تنیده می شود و محصول در مسیر خود به رشدِ عظیم و سریع میرسد. هدف نهایی هر هکر رشدی ساخت ماشین بازاریابی ای است که خود استمرار پیدا کرده و به تنهایی میلیون ها دلار سود تولید کند.
pixel