طنز " شرتی شپرکی بودن بعضیا " - یعنی چی؟ - شیراز

208
اگه گفتین شیرازیا به چه حالت یا رفتاری میگن شرتی شپرکی؟ این طنز رو ببینین.
pixel