تریبون آزاد: آمریکا بدون روتوش

123

تریبون آزاد بسیج دانشجویی دانشگاه تبریز، روبه روی دانشکده عمران- http://basijtu.org/تریبون-آزاد-در-آمفی-تاتر-رو-باز/