هزینه های مدیریت نگهداری و تعمیرات PM Cost

295
در این دوره به تشریح انواع مدل های محاسباتی هزینه های نگهداری و تعمیرات پرداخته می شود و بهترین مدل برای مدیریت نگهداری و تعمیرات معرفی و با نمونه مثالی نحوه محاسبات تشریح می گردد و هم چنین در خصوص شاخص ها و گزارشات هزینه های نگهداری و تعمیرات صحبت می شود و اینکه چگونه آنها را تحلیل کنید تا برای برنامه ریزی و مدیریت نت و بودجه بندی نت سازمان پیشرو باشید. این ویدئو بخش اول دوره است برای تهیه کلیه فیلم ها و جزو و مستندات دوره به وب سایت نگهداری و تعمیرات بهره رو فراگیر www.irantpm.ir مراجعه فرمایید
pixel