لبخند تلخ نوروزی

75
دست هایی که کمک می کنند، مقدس تر از لب هایی هستند که دعا می کنند...
pixel