حان وقت الجد از اباذر و عمار الحلواجی بسیار زیبا

414

پیج ترجمه @pariya_taghizadeh