تکنولوژی چگونه زندگی کودکان را تغییر داده است؟

107

تکنولوژی زندگی کودکان را در عصر دیجیتال دستخوش تغییرات بسیاری کرده است. بسیاری از این تغییرات نقشی مخرب دارند اما آیا همه آنها اینگونه هستند؟ این ویدئو را تماشا کنید.