ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار

Camera calibration - using a HALCON calibration plate

115
Learn how to calibrate a camera using a standard HALCON calibration plate.
pixel