وزارت بازرگانی احیا می شود

221

رییس دفتر رییس جمهور: به درخواست رییس جمهور با قید فوریت در مجلس سراغ احیای وزارت بازرگانی خواهیم رفت/ در خصوص جلوگیری از قاچاق دام زنده به خارج کشور در جلسه هیات دولت بحث شد