ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار

رئیس ستاد انتخابات کشور در بازدید از روند نهایی سازی تجهیزات انتخابات الکترونیک

35
فیلم | توضیحات رئیس ستاد انتخابات کشور در بازدید از روند نهایی سازی تجهیزات انتخابات الکترونیک - ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰
pixel