حضور در نمایشگاه اینوپروم، فرصتی برای توسعه صادرات محصولات فناورانی ایران ساخت

447

(ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان(farhang.isti.ir)