آموزش کاربابرنامهTie Distanceدر دوربین هایتارگت و لایکا

1,571

محاسبه شیب درصد، طول افق و مایل اختلاف ارتفاع دونقطه با استفاده از گزینه Tie Distance .

۱ سال پیش
# Leica