قیمت گذاری در عمده فروشی و خرده فروشی

457

شما باید در خرده فروشی تاخیر و زمان فروش را در نظر بگیرید و در عمده فروش از نظام پلکانی قیمت گذاری بهره ببرید