شناسایی رابطه بین دوک های خواب و فرایند تثبیت حافظه

382

خواب به عنوان یکی از مکانیزم های موثر در تثبیت حافظه شناخته شده است. در طول فرایند تثبیت، حافظه ای که جدیداً ثبت شده است به حافظه بلند مدت انتقال پیدا می کند. کیفیت ثبت حافظه به طول زمان خواب، میزان انگیزه برای یادآوری، نوع حافظه و همچنین مراحل مختلف خواب بستگی دارد.

علوم شناختی
علوم شناختی 124 دنبال کننده