آوای جاوید-برنامه پانزده-"آموزش آواز" جلسه 3

2,599

اثری از آوای جاوید آموزش آواز بر اساس آموزه های مکتب آوازی اصفهان- جلسه سوم -موضوع مناسب خوانی آواز و سه تار از حمیدرضا فرهنگ ضبط در ساحل کیش-آذرماه 1394