طی این هفت سال کارهایی عظیم در حوزه سیاست خارجی انجام شده است

152
طی این هفت سال کارهایی عظیم در حوزه سیاست خارجی انجام شده است/ لغو قطعنامه های فصل هفتمی، کاری بی نظیر در جهان و یک پیروزی سیاسی دائمی در تاریخ ایران است
pixel