شهرداری عزت مردم را برای دادن یک درخت فروخت

96

15 اسفند ماه درحالی روز درخت کاری بود که مردم منطقه نازی آباد تهران برای دریافت یک نهال درخت در صف ایستاده و با دادن کارت ملی و گرفتن عکس با نهال که توسط شهردایر صورت می گرفت، نهال خود را دریافت می کردند.

تهران نیوز
تهران نیوز 74 دنبال کننده