راهکار برای نقش آفرینی جامعه شناس (قسمت چهارم)

322
جامعه شناسی با وضعیت کنونی ناکارآمد است و جامعه شناس نیز شغل و نقش مشخصی ندارد. به دنبال توضیح مکتب پوزیتیویسم و ساختارگرایی، در این قسمت، با مقایسه این دو مکتب زمینه های کارآفرینی بیان و وظایف موثر جامعه شناس پوزیتیویست و ساختارگرا شرح داده شده است. با این توضیحات، شغل و نقش جامعه شناس هم برای خودش هم برای تمام کارفرماها روشن و عیان می شود.
pixel