کتابمو موش خورده! معرفی رمان "فرمین موش کتاب خوان"

173

رمان زیبای "فرمین موش کتاب خوان، ماجراهای یک شهرنشین غربتی" نوشته سم سوج و ترجمه هنرمندانه پوپه میثاقی توسط نشر مرکز منتشر شده. www.mehdikavandi.com

pixel