وزیر دفاع ایران _ ما پیشرفته و قدرتمند هستیم و به زودی تحریم ها را برمیداریم

661
دیدیش؟
دیدیش؟ 2 هزاردنبال‌ کننده

وزیر دفاع ایران _ ما پیشرفته و قدرتمند هستیم و به زودی تحریم ها را برمیداریم

دیدیش؟
دیدیش؟ 2 هزار دنبال کننده