فلای معکوس با دستگاه کراس اور

978
فلای معکوس با دستگاه کراس اور حرکتی ایزوله برای عضلات دلتویید پشتی. اجرای حرکت تا مرز خستگی
pixel