نقشه برداری در 1372

539

فیلمی جالب از روش ها و دستگاه های تولید نقشه تا پایان 1372 در قسمت های مختلف سازمان نقشه برداری کشور