بعد از سال ها، بازخوانی پرونده "ترور حسن آیت"

363

در این مستند به پرونده همچنان مفتوح ترور شهید سید حسن آیت اشاره شده است که امکان ترور این شهید توسط منافقین را کمرنگ می کند... cmmt.ir/p/0c86