راه های افتخار - مهندسی در عملیات والفجر ۸

2,279
خلاصه ای از طرح های عملیات مهندسی در والفجر ۸ و احداث پل بعثت
pixel