محمدرضا نادری رتبه 2 منطقه و 3

174

توضیحات محمدرضا نادری رتبه 2 منطقه و 3 کشوری رشته تجربی در سال 96 در خصوص کلاسها و کتابهای زیست شناسی دکتر آرام فر