کتاب تفکر و سواد رسانه‌ای | درس۵ :: از بازنمایی تا کلیشه

384
تدریس درس پنجم کتاب تفکر و سواد رسانه‌ای و تبیین مفهوم «کلیشه» و کارکردهای کلیشه‌سازی توسط رسانه‌ها | معلم این درس حسین غفاری است و با استفاده از محتوای مکمل مدرسه هنر و رسانه آینه تدریس انجام شده است.
از سر نوشت 62 دنبال کننده
pixel