03 - قلاویز چپ گرد

333
درآوردن پیچ بریده با استفاده از قلاویز چپگرد در مواقعی که پیچ داخل بدنه یا قطعا کار گیر کرده باشد
pixel