در مسیر تندباد

273
این مستند درمورد آسبادهای استان سیستان و بلوچستان و رسوم مردم آن سرزمین است که سالیان متوالی در معرض باد های 300 روزه سیستان قرار دارند.
pixel