مقایسه ایجاد فیلد محاسباتی در دو نرم افزار PowerBI - Tableau

18
مقایسه - ایجاد فیلد محاسباتی (PowerBI(Conditional Column (Tableau - (Calculated Field در دو نرم افزار غول دنیای هوش تجاری PowerBI Tableau به همراه مدت زمان ایجاد فیلد محاسباتی در دو نرم افزار
pixel