درخشش فده والورده در ترکیب رئال

725

فدریکو والورده عملکرد درخشانی در ترکیب این فصل رئال داشته است و پدیده خط هافبک رئال در این فصل بوده است.