فارن پالیسی اعتراضات 96 را چگونه تحلیل کرد؟

406

موسسه Globe and mail: برخی معترضین جوان، زندگی در دوره پهلوی را ترجیح می دهند! نشریه Foreign policy, به چرایی این موضوع پاسخ مهمی داده است.