توسعه سیستم سازی ومدیریت فرآیندها(2-7 دوره 52 برنامه)

79
توسعه سیستم سازی ومدیریت فرآیندها(قسمت هفتم بخش دوم از دوره 52 برنامه موفقیت در فروش)
کلید مدیر 19 دنبال کننده
pixel