روش تبدیل کردن با دستگاه tnm5000

4,883
به وسیله دستگاه A+ TNM5000 میخواهیم از کابل OBD تبدیل انجام بدیم.
pixel