ساخت منازل مسکونی در مناطق زلزله زده سرپل ذهاب با سیستم ICFتوسط شرکت مه میل سازه

150