"خلاقیت" و "هنر" عامل زنده نگه داشتن صنایع دستی قدیم

200
یک نمونه: احیای "گیوه" به کمک خلاقیت و هنر.
pixel