شب شعر مادرانه

199

شعر خوانی شاعر جوان «سید محمد جواد میر صفی» در مراسم شب شعر مادرانه